Nikolai Prytyska Church.Kiev

Painting "Nikolai Prytyska Church.Kiev" from the "Cities" collection.