Mlinovskaya shrine

Painting "Mlinovskaya shrine" from the "Fields" collection.